Tradicionalna (klasična) astrologija

Astrolog Nataša Karalić Koprivica

www.natasakaralic.com

> English

Astrološke usluge - rektifikacija i izrada horoskopa, astrološke konsultacije ...

Na ovoj stranici možete naći detaljnije informacije o astrološkim uslugama. Molimo vas da je pažljivo pročitate. Za sva pitanja u vezi sa sadržajem, izborom i cenama pojedinih usluga, budite slobodni da kontaktirate astrologa Natašu Karalić Koprivicu.

Usluge iz oblasti natalne astrologije

Rektifikacija horoskopa je utvrđivanje tačnog stepena ascendenta u natalnom horoskopu u cilju utvrđivanja tačnog vremena rođenja neke osobe. Ukoliko vam tačno vreme rođenja nije poznato, ili sumnjate da vreme koje vam je poznato kao vreme  rođenja nije tačno, a niste u mogućnosti da ga saznate na drugi način, rektifikacija je jedini način da saznate tačno vreme rođenja. Postupak rektifikacije koji astrolog Nataša Karalić Koprivica izvodi predstavlja kombinaciju starih rektifikacionih tehnika i ličnih iskustava u rektifikaciji horoskopa stečenih tokom niza godina izrađivanja natalnih horoskopa. Ukoliko poručite izradu natalnog, uporednog ili elekcionog horoskopa, rektifikacija se ne naplaćuje posebno.

Natalni (životni) horoskop pruža opštije informacije o kvalitetima najvažnijih aspekata života jedne osobe (temperament, ponašanje i karakter, zdravstvene prilike, različite životne predispozicije - posebno one koje se odnose na školovanje, izbor zanimanja i stručno usavršavanje, emotivni život i sklonost ka određenom tipu partnera, prilike u porodici i braku, potomstvo i odnosi sa decom, poslovne i finansijske prilike tokom života, mogućnost odlaska i boravka u inostranstvu i dr.) u meri u kojoj se to može videti iz natalne karte klijenta. Sažetije predikcije za period od 2-3 godine su sastavni deo svakog natalnog horoskopa. Svaki natalni horoskop se sastoji od natalne karte i analize natalne karte.

Posebna natalna analiza - za razliku od natalnog horoskopa koji predstavlja analizu više važnijih životnih aspekata, posebna natalna analiza za predmet ima određeni segment natalnog horoskopa. Ukoliko ne želite izradu celokupnog natalnog horoskopa, već samo detaljniju analizu, primera radi, partnerstava i braka (da li će biti braka i kada, broj bračnih veza, kvalitet bračnih odnosa) ili plodnosti i potomstva (kvalitet plodnosti, određivanje najpovoljnijih perioda za začeće, kvalitet odnosa sa decom), ili bilo kog drugog aspekta života, posebna natalna analiza je najbolji izbor.

Godišnji lični horoskop (natalni prediktivni ciklusi) služi detaljnijoj analizi jednog perioda života, uobičajeno u trajanju od jedne godine (na primer, od rođendana do rođendana). Za razliku od sličnih horoskopa drugih astrologa koji se, uglavnom, svode samo na solarne povratke, godišnji lični horoskopi koje izrađuje Nataša Karalić Koprivica predstavljaju rezultat primene više astroloških metoda (sekundarne progresije, solarni i lunarni povratak, tranziti, tranzitne planetarne stanice sa sinodičkim konjunkcijama i opozicijama, firdarije i profekcije).

Sinastrijski (uporedni) horoskop je astrološko sredstvo putem koga se upoređivanjem prethodno izradjenih natalnih horoskopa detaljno analiziraju odnosi izmedju dve ili više osoba. Podjednako efikasno se može koristiti kako za uspešnu analizu odnosa između vanbračnih ili bračnih partnera, tako i odnosa između različitih srodnika ili poslovnih saradnika. Pruža dragocene informacije o kvalitetima analiziranih odnosa, dobrim aspektima i osobinama, opasnostima koje ih ugrožavaju ili ih mogu ugroziti. Nezamenljivo je sredstvo za detaljne analize odnosa između dve ili više osoba. Svaki uporedni horoskop se sastoji od dva ili više natalnih horoskopa i posebno izrađene analize odnosa.

Elekcionim horoskopima se vrši određivanje najpovoljnijeg trenutka za započinjanje nekog poduhvata. Ukoliko pripremate započinjanje neke aktivnosti (školovanje, stručno usavršavanje, poslovna aktivnost, obraćanje državnom organu u cilju dobijanja odobrenja ili druge isprave, nastup u javnosti, put u inostranstvo i sl.), a želeli bi ste savet astrologa u vezi sa najpovoljnijim trenutkom za započinjanje, elekcioni horoskop je pravi izbor za vas. Elekcioni horoskop se sastoji od elekcione karte i analize elekcione karte.

 

 

Primer natalne karte

 

Usluge iz oblasti horarne astrologije

Horarna astrologija je grana astrologije, veština pružanja odgovora na konkretna pitanja. Horarna astrologija je deo astrološke tradicije i kao takva svoj vrhunac je doživela tokom XVII veka u Engleskoj kroz astrološko stvaralaštvo Vilijama Lilija (William Lilly), Džona Gadburija (John Gadbury), Nikolasa Kalpepera (Nicholas Culpeper) i drugih znamenitih astrologa. U horarnoj se astrologiji odgovori astrologa na postavljena pitanja zasnivaju na tumačenju astroloških karata napravljenih za mesto i vremenski trenutak u kojem je astrolog primio i razumeo postavljeno pitanje. Primenom pravila i veština horarne astrologije moguće je dati odgovore i predikcije (predvidjanja) na raznovrsna pitanja iz različitih oblasti života kao što su: emotivni život, bračni, porodični i odnosi sa prijateljima i poslovnim saradnicima, imovinski odnosi, posao i finansije, zdravstvene prilike i dr. Svaki horarni horoskop se sastoji od horarne karte i sažetije analize horarne karte. Ukoliko žele, zainteresovani za ovu vrstu usluga se mogu opredeliti i za godišnje horarne konsultacije koje podrazumevaju odgovore na pet horarnih pitanja (bez izrade horarnih karata) koje mogu postaviti astrologu u toku godinu dana.

Usluge iz oblasti mundane astrologije

Mundana astrologija je grana astrologije, skup više astroloških veština koje za svoj predmet imaju različite prirodne i društvene (ekonomske, političke i sl.) pojave i fenomene kao što su: elementarne nepogode, pandemije i epidemije bolesti, nastanak i statusne promene država i drugih organizacija, ratovi izmedju država i građanski ratovi, političke revolucije i dr. Mundani horoskop se sastoji od odgovarajuće mundane karte i analize mundane karte.

Pomoć u izboru odgovarajuće usluge (horoskopa)

Ukoliko želite kompletan životni horoskop ili analizu odnosa kroz upoređivanje vašeg horoskopa sa horoskopom neke druge osobe, poručite izradu natalnog, odnosno uporednog horoskopa. Ako ste zainteresovani za pomoć astrologa u vezi sa jednom konkretnom životnom situacijom ili problemom, odaberite izradu horarnog horoskopa. Izaberite elekcioni horoskop, ukoliko vam je potrebna pomoć astrologa za određivanje najpovoljnijeg trenutka za započinjanje odnosno obavljanje nekog važnog poduhvata.

Dodatne informacije o astrološkim uslugama

Važno je napomenuti da su svi horoskopi izrađeni u skladu sa pravilima tradicionalne astrologije primenom odgovarajućih astroloških metoda i tehnika. Astrološke karte i analize nisu kompjuterski generisane, već se izrađuju za svakog klijenta posebno. Šta je tradicionalna astrologija i u čemu se razlikuje u odnosu na preovladavajuću modernu astrologiju možete saznati iz teksta na naslovnoj i drugim stranicama ovog sajta. Rok za izradu horoskopa je za horarne horoskope 3 dana, a za ostale horoskope 10 dana od dana prispeća uplate. Izrađeni horoskopi se dostavljaju na vašu e-mail ili poštansku adresu. Izrada horoskopa se ne završava dostavljanjem horoskopa. Nakon što primite i pročitate horoskop, možete slobodno tražiti dodatna objašnjenja i pitati sve što vas interesuje u vezi sa izrađenim horoskopom. To možete učiniti putem email poruka ili u razgovoru putem Skype programa, ukoliko vam takav vid komunikacije više odgovara. Odgovori dobijeni na ova dodatna pitanja često mogu biti od većeg značaja od prvobitne analize i smatraju se sastavnim delom izrađenog horoskopa.

Ukoliko niste sigurni da je vreme koje vam je poznato kao vreme rođenja tačno, potrebno je da to posebno napomenete prilikom poručivanja natalnih, uporednih ili elekcionih horoskopa da bi bila izvršena rektifikaciju horoskopa koja je uključena u cenu izrade navedenih horoskopa.

Način plaćanja izabrane usluge zavisi od toga gde se nalazite. Ukoliko se nalazite u Srbiji, plaćanje možete izvršiti na tekući račun. Ukoliko se nalazite van Srbije, plaćanje možete izvršiti putem poštanske uputnice ili vrednosnog pisma, ukoliko takva mogućnost postoji u državi u kojoj se nalazite (proverite u najbližoj pošti), ili putem Western Union-a, što je nešto skuplji, ali i najefikasniji način plaćanja. Na sajtu Western Union-a možete naći detaljnije informacije o najbližem agentu (poslovnici) u vašem mestu kao i spisak država u kojima je moguće koristiti uslugu slanja novca putem sajta, bez odlaska u poslovnicu.

Svima koji uplate neku od astroloških usluga se garantuje da će ista biti izvršena u navedenom roku u skladu sa opisom koji se nalazi na ovoj stranici, odnosno koji im je saopšten putem e-mail poruka. Ne garantuje se za tačnost astroloških analiza i predikcija i, posebno, ne garantuje se za to da će klijenti biti zadovoljni onim što će u okviru istih saznati. Isključuje se pravna ili druga odgovornost za postupanje koji klijenti preduzmu na osnovu sadržine astroloških usluga koje su im pružene.

Izrađeni horoskopi nisu i ne mogu predstavljati zamenu za stručnu pomoć lekara ili psihologa. U slučaju da se astrologu obraćate zbog zdravstvenih ili psiholoških problema, bez obzira na astrološke analize i predikcije, obavezno se obratite svom lekaru ili psihologu.

Za pomoć u izboru odgovarajuće usluge, informacije o cenama i načinu plaćanja astroloških usluga, slanje podataka koji su vam potrebni da bi ste izvršili uplatu i druge informacije, nemojte se ustručavati da kontaktirate astrologa.

 

 

Ukoliko koristite Facebook, Twitter, MySpace, Digg ili neki drugi od mnogobrojnih Social Networking sajtova, možete podeliti  sadržaj ove stranice sa svojim prijateljima.